RANDEVU İÇİN

KVKK

UZM.DR. HATİCE ERGÜNER MUAYENEHANESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER Muayenehanesi tarafından hazırlanmıştır. Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak, gerekli tüm güvenlik tedbirleri Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER tarafından alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU : Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak No:25 İzmit Kocaeli” adresinde faaliyet göstermekte olan Alemdar V.D., 3580083707 Vergi Numarasına kayıtlı Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER tarafından işlenecektir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ : Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 de ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı, ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen tedbirler alınarak Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER tarafından işlenecektir.

KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz,

SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, tıbbi geçmişiniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme sonuçlarınız, reçete bilgileriniz, anestezi bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, vücut analiz ve ölçümleme verileriniz ve tarafınıza uygulanacak tanı ve tedavi için gerekli diğer sağlık verileriniz.

FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınız, Muayenehanede 7/24 kapalı kayıt altında bulunan kameralardan elde edilen video görüntü verileriniz.

MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama ve fatura bilgileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ : Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi girişim, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, medikal uygulamalarınızı gerçekleştirebilmek, tıbbi teşhis ve/veya tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, siz inle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yürütebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, muayenehane güvenliğini sağlayabilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla, KVKK ya uygun olarak, Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER tarafından işlenmektedir.

Kimlik Verileriniz; Muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.
İletişim Bilgileriniz; Muayene, tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi, tıbbi uygulamalar ve operasyonlara ilişkin yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak, süreklilik arz eden tedavilerde gelen randevu tarihini hatırlatmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla işlenebilecektir.

Sağlık Bilgileriniz; Tıbbi tedavilerinizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, oluşabilecek komplikasyon sürecini yönetebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; Muayenehane güvenliğini temin edebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla, Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER tarafından tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek, uygulanan tıbbi işlem ve/veya tedavi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla işlenebilecektir.
Mali Verileriniz; Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Muayene, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, işlem amacıyla Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER'in muayenehanesine gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, kimliğiniz/pasaportunuz ile sağlık verileriniz, kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER'in uygulayacağı tedaviye ve/veya işlemlere ilişkin “Hasta Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,

Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER tarafından, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
İş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt altında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanacak ve muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve işlemler boyunca, Uzm.Dr.Hatice ERGÜNER'in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla, KVKK tarafından ön görülen tedbirler alınmak suretiyle işlenecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde bu sebebe dayalı olarak, açık rızanın olmadığı hallerde, Mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla muayenehanenin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya muayenehanenin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması halinde saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, komplikasyon süreçlerinin yönetilmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, hastalar ile iletişim kurulması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler sağlanarak, aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir. Bu kapsamda, işlenen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilere, Özel sigorta şirketleri, Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın Muayene Bilgi Yönetim Sistemine aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle muayenehane’ye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

AÇIK RIZA BEYAN FORMU:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip MUAYENEHANE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması, Randevu alındığı takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması, Kliniğin iç işleyişini planlanma ve yönetme süreçlerinin yerine getirilmesi, Faturalandırma yapılması, Kimliğimin doğrulanması, Anlaşmalı kurumlarla ilişkinimin doğrulanması, Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi, Hizmetlerinize ilişkin soru veya şikayetlerime yanıt verilmesi, Sunduğunuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımımın analiz edilmesi;

Sağlık hizmetleri almamı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; Hizmetlerinize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla benimle iletişime geçilmesi, İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi, Yeni tedavi yöntemleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, benimle ve benim yakınlarım ile iletişimin sağlanması, Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için;

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, tarafınızca kaydedilmesine, işlenmesine, depolanmasına, paylaşılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine;

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilere, Özel sigorta şirketleri, Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olunan laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın Muayene Bilgi Yönetim Sistemine aktarılmasına açıkça onay veriyorum.

.../.../20...

Kendi / Yakını(yakınlık derecesi).............................

Ad-Soyad:.................................................................

TC Kimlik No:..........................................................

İmza:

Randevu Al